Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 55

Eleitores 1 - 50 (of 67)   próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 CIREimVT3gdJuTgtIIsiWATST1F/MYnEWb7Oxwk6uoc
V10 5dixOgO5erK4L9pw1xOl7/2p/371BTm+kABPKG1uW9E
V11 salPiCjJhfke5mJRTxnMW6w9mvdrPOCf3eDZchlt6sQ
V12 AXH/tLp7jEJ01bTIGfKg7XyX8Ig1AhRyBG48HbLmkEw
V13
V14 UKmocu9tmfryFYMIps4+XFq8xQfa6Xki/Lk7qbQlEHU
V15 JeX6B23A1VhPn67oXJmgY0U0MB5WYN8JNgEMqm9B/lI
V16 6E09x1/X9WzBigDm4DB53HnRKFlS2PEAAeA4TvwJjqo
V17 eJibHFbLtFS8nrnmxeFtFlVjqOWpZyCVEk76jcmCRs8
V18 I2U0kmQzhxHLqt45IdEQMG0LANTNy85qN4iWr6r75n4
V19
V2 X8gYoZaEhh5kUUEJ7JY1dzb9w/62X7aYNuoiJSxSWVo
V20 cHBmatKJ+7xxuAUD6ikbee+t4Giy4IY8/9WxKJMEzFE
V21 ENR8qZpoX6aKZA/YpN2xUEHYfKWOP10bb8nwNiCQviQ
V22 BdOMabQs3kRorQ5ozYMAXdVfANkTXvOOy3D2Aih5Puc
V23 J3uXrLcw+WElIgWOH2t70X/zgWa+WoDJxYxpzK1lQ3E
V24 BKLr472TcXL0kjmx4BstlWIGbV2BZJumBFbDbPeRtOY
V25 xZggXUKQEvRi/C0tCc8wx8dSgfKNpsbg+OnmlF6LAyc
V26 EjmVsaOYcwRIklMP63qau3XMA6RVvbWSKIhkjbQPyDM
V27 jO6maJDs+5sJVRAe3YXCpMvGJhtwHhqx1N8FGCyrYmU
V28 yRPK62qWmFKkCASCQkug6HhQs28hwrYEfsHUw5V23ms
V29 ZAoSS1ULmzTILu1vpHPrfnJOakInqh/BTBNqnHfgJY4
V3 3VVfrctkHqCTx7exUUVR69CWc91i+eGzOcT+eKvxrbk
V30
V31 2dS9kxIKB+xKHdHPWQ2HSdortZNU3a4MstFoLyXQrrQ
V32 vGZB2mnR4VB7HUAPrpbvo1k34k/d0SfgK3nHP/WBdUE
V33 HlgH8XNBM9Vz5MRTBPYizAFablLmFpmPOqkVegko3aE
V34 AKLIabgpqlN8FE3kq0//OuSppD2lMlks5USf23P1OO0
V35 ml2lq9k3Xw2/SkRMqCHzEcRQfCRuFUX7N8jkTTbZIKs
V36
V37
V38 pystANsFF0UvDuWvRPxxj26aEfg8DXR+YAGpcN6nww4
V39 Q+eJ/3pzmppqElZO8H56zr9Yy+UJaEch6rvbUp9R9R4
V4 hziojXAulnqIWcgumuJhjk5lpC04AvcO3TowO8+wu7U
V40
V41 1oYe8PawN6mZHI2bJgs2rZ8Pdnht28SPv/GSnVty11k
V42
V43 UWY7+wrmyrCKUABhM/j5TtpLuaNcevkBimZayf2wDpc
V44 EHbZscx69W+AdZwGADzIVl8M9as0PjjAIlYEs0nLnMk
V45
V46
V47 UKBmeiJ//8T7P+XVx6p1q8FylsYBa4kLW/b3k2kg7f8
V48 dvTgYVUTjfXuJw08pNRTfKETKr5X3GbbIWLKdwDdtB0
V49 ZxOF3fa7e/CyLHouT0RB9teSCcdLflZ72D3rbUKxTQg
V5 I+sNfAzLaM7kjMcja7KUo7nH226uVl/3QuxgNw6G9o8
V50 i2CC/r++vvjR7u412yuFa15pVAq1iDd9tgbhWVCuLpc
V51 IZogru6VBjByvGWDnB1LCOfli5WAKaqkhYIi3KFW92A
V52 VDSv2XD3kTqqGfWrKDjhWY/EZQZx/U1IvqibHTqbEBI
V53 H5a0iJtkDpWZCBMuW1nnNUfvV9fYvo5+ehiNne8TIjE
V54 fk0bE9sEhaeRe3JW0GTSZU0wdhBJOBkY7J0JuHBgyJ0
Eleitores 1 - 50 (of 67)   próximo 50