Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 16

Eleitores 1 - 41 (of 41)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V11
V12
V13
V14
V15 Ubwm2Gx/Wxq/4P2+doB5J7pb06D+1lXmbf8KHbiLevI
V16
V17
V18
V19
V2
V20
V21
V22 LxvFag/d4SiLpMSc+ONPlIZQ0qpUkLyh3eI/vA421NI
V23 Y4PTe72DR3GxBJxQGX0IDg6Kben4AF9SwnyScu+yUsk
V24 pEqMlJm6kDcYxEeJW6ghcUB0l9rI2tmwy7IN9DtukEo
V25 lcxsbtbBySfFWhfa5Z2rw1BJ8diDhME1m8Uua4YdCOw
V26
V27
V28 PzH9phA364oXu/ZZZvBIj55W9jGA5gP9EYI32UZe/gM
V29 yykcLyJ1ZdK/oKjGSLjwWx8+0od16IPrKwNxRWVj5b4
V3 K0D9hd5WhskTXiplFLnLr7lFON++Km+rMLy2+Jrg1OY
V30 vjeYlFERxwEyJoiQK3gaYnGnplWHILd1PXy17DOWZtw
V31 3Wm5CoHVDCZKGXYd+elIpMyljGcowItIwWAt5ZtqkSQ
V32 QW+bRKgAHm3sfLryrMsovK2lokipnbUmvr+qVdt+dV0
V33
V34
V35 r9ke6uh4BNCQJKigpndvUHR0ga5x8b9T7L6qvTb/Qd8
V36 u6FVJUmKzDNsW40SOnT6bc8JZJMNYpfVYqWDHR20BOQ
V37
V38 SgTKno85UeD/XpgoSROHQrvaY3vHwubM/k4ZeoECfmg
V39
V4
V40
V41
V5
V6 ihcVH3CC2HOHf+sPH80ZsibgPYJTn98m755m+QMZdOQ
V7
V8 VPTlm8iPJRUGDZ8ttj+1oRCWs073M79+/bY51N7Y7AU
V9
Eleitores 1 - 41 (of 41)